Cơ cấu tổ chức

Đăng ngày:11/09/ 2018

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHI THÀNH LẬP (2018):

Hội đồng quản trị (3).

Tổng giám đốc

Các thành viên phụ trách chung

Các phụ trách ban

CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆN NAY:

Cơ cấu tổ chức hiện nay.