Điều khoản sử dụng

Đăng ngày:16/09/ 2018

Tất cả các thành viên của website và khách hàng của Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh Đạt phải tuân thủ các điều khoản sử dụng khi truy cập và sử dụng Website này.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

TUÂN THỦ THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Không sử dụng Website, đăng tải nội dung chống phá nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Không sử dụng làm công cụ để vi phạm các luật pháp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam.

Không sử dụng Website này như một công cụ để tấn công hoặc phục vụ cho việc tấn công chiếm đoạt tài sản, quyền quản lý của người khác.

Không đăng tải các nội dung cấm, văn hóa phẩm đồi trụy,…